Programový záměr našeho hnutí:


Naše hnutí sdružuje celou řadu profesionálů a specialistů ze školství, zdravotnictví, kultury a soukromé sféry v našem městě a jeho nejbližším okolí. Všichni kandidáti jsou připraveni poskytnout své prověřené schopnosti a zkušenosti ve prospěch rozvoje našeho města.

Hnutí ZVUK 12 vzniklo v několika městech Zlínského kraje, například ve Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, a také v Uherském Brodě. V našem městě přicházíme do komunálních voleb s dodatkem „ÚSPĚCH A KUMŠT“. Je to signál, že všichni naši kandidáti jsou ve svých profesích úspěšní, což jednoznačně prokazují ve svých pracovních činnostech. Valná většina kandidujících je aktivní a úspěšná v nějakém mimopracovním vyžití, ať už ve sportu nebo v kultuře. Tedy dvojitý prokazatelný úspěch. Nejsme politická strana, jsme hnutí, které není zatíženo pravo-levým viděním světa. Naši kandidáti budou vždy své účty skládat svým voličům v regionu a ne stranickým aparátům v Praze či kdekoliv jinde.

Hlavní důraz klademe na odbornost, serióznost, odpovědnost a profesionalitu, ne na stranickost, která se již tolikrát neosvědčila a stává se přežitkem. Nesnažíme se o neefektivní konfrontaci s opozičními stranami.

Nabízíme konstruktivní diskusi, tvorbu systémových rozhodnutí a spolupráci směřující k prosperitě města, lepšímu životu jeho obyvatel. Naši kandidáti nestojí o další politický růst do vyšších politických funkcí jako je senát a podobně. Záleží nám na našem rodném městě, nechceme a nemáme zájem o politikaření a zneužití funkcí pro své soukromé vlastní zájmy. Jsme přesvědčeni, že zvláště v dnešní ekonomicky a společensky rozjitřené době již není možné nadále spravovat a řídit jednotlivé oblasti života obyvatel bez ohledu na schopnosti a morální vlastnosti příslušných jedinců. Nelze se dále rozhodovat podle stranických, funkcionářských, lobbistických a jiných negativních klíčů. Nelze dosazovat na „teplá místečka“ podle politické příslušnosti. Proto nabízíme občanům Uherského Brodu možnost volit odborníky a profesionály, zkrátka hnutí ZVUK 12 – ÚSPĚCH A KUMŠT.

Cíl je jasný a nezvratný: vytvořit systémově dlouhodobě závazně platnou platformu ve všech oblastech programových zájmů s garancí všech politických stran a hnutí. Jedině stálý program, jenž se nebude zásadně měnit každé 4 roky, vytvoří stabilní prostředí pro život a práci občanů našeho města. V nadcházejících komunálních volbách Vám přejeme šťastnou ruku ve výběru volených kandidátů a doufáme, že zvítězí nezávislost, profesionalita, serióznost a poctivost nad stranickými či osobními zájmy a politikařením.

Jen tudy totiž vede cesta k prosperitě našeho města a spokojenosti jeho obyvatel.

Budoucnost budou hodnotit naše děti a vnuci, proto se musíme snažit, abychom nepropadli.

Programový záměr našeho hnutí: 

V oblasti veřejné správy a bezpečnosti

• Zkvalitnit webové stránky do funkční podoby a propojit je s osobním moderním informačním systémem do každé rodiny, ke každé osobě.

• Vybudovat v celé obci rychlý internet v duchu digitalizace. 

• Modernizovat veřejný rozhlas s cílem dovést informace přímo do každé domácnosti.

• Efektivně komunikovat s firmami na území města i mimo něj.

• Prosadit maximální počet uvolněných členů zastupitelstva města pro výkon starosty a místostarosty na tři lidi, plně uvolněné ze zaměstnání.

• Aktivně se podílet na spolupráci s okolními městy a vesnicemi s cílem využít potenciál města. 

 

V oblasti územního rozvoje, bydlení a architektury města

• Revidovat koncepci rozvoje území v souladu s širokým míněním obyvatelstva.

• Podpořit vybudování stále chybějících průmyslových zón.

• Usilovat o nastolení jasných kritérií urbanistického a architektonického rozvoje města.

• Dopracovat projekt propojení sídliště Olšavy se středem města.

• Pro rozvoj bydlení, jak nájemního, tak soukromého, najít další lokality výstavby.

• Zajistit kvalitní rekonstrukci horního náměstí pro společenský život s důrazem na kvalitu provedení a na zvýšení počtu parkovacích míst.

 

V oblasti dopravní infrastruktury

• Zásadním způsobem se zasadit o dopravní dostupnost města a jeho částí, řešení bezproblémového a bezpečného parkování ve všech částech města.

• Hledat řešení dopravní situace ulice Nivnická, Rolnická.

• Zabývat se zavedením městské hromadné dopravy za pomoci elektro-mobilů levně a ekologicky.

• Plánovat dopravu ve městě s výhledem do budoucnosti (obchvaty, odklony hlavních cest, průjezdné trasy městem, zklidnění dopravy v místech bydlení apod.).

• Vyřešit křižovatku u Družby, jako jediného přejezdu přes železnici, formou mimoúrovňového řešení.

 

V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb

• Podporovat modernizaci operačního sálu chirurgie na městské nemocnici s poliklinikou a zřízení dalších odborných pracovišť dle priorit nemocnice.

• Vytvořit podmínky pro vybudování sociálních bydlení pro seniory s poskytováním 24hodinové péče.

• Zrealizovat výstavbu nového pavilonu nemocnice.

 

V oblasti školství a vzdělanosti

• Poskytnout podporu mateřskému a základnímu školství s cílem rozšíření služeb v těchto zařízeních.

• Zasadit se o užší kontakt studentů a žáků s praxí na všech stupních škol a začlenit tuto součinnost do vzdělávacího programu škol. 

• Rozvíjet spolupráci všech škol na území města, vytvořit podmínky pro výchovu žáků a studentů v návaznosti na jeho historii a tradice.

• Řešit vhodné umístění Katolické školy s možností rozvoje a růstu, včetně sportovního zázemí apod.

 

V oblasti podpory rodin a dětí

• Vytvořit startovací bydlení pro mladé rodiny s dětmi.

• Podporovat udržitelnost a rozvoj pracovních míst.

• Napomáhat rozvoji činnosti předškolních zařízení všech typů.

• Revidovat potřebu nových dětských hřišť.

 

V oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit

• Podpořit dostavbu venkovních bazénů ve městě v plném rozsahu.

• Znovu uvést DK do plné funkce, včetně restaurace, naplánovat jeho generální modernizaci.

• Zasadit se o urychlené dobudování chybějících cyklostezek, včetně průtahu městem.

• Podporovat finančně a materiálně aktivní zájmové kroužky, sdružení, organizace a spolky s důrazem na mládež.

• Zasadit se a podpořit aktivity mimořádného charakteru a významu z oblasti kultury a sportu ve městě.

• Vyzvednout význam J. A. Komenského a jiných slavných rodáků, využít těchto osobností k propagaci, rozvoji města a turistiky.

• Zahájit diskuzi a docílit využití vnitrobloku za „kachlíkárnou“ pro společensko-kulturní využití.

 

V oblasti životního prostředí, zeleně, majetku města

• Investovat do veřejné zeleně a její důkladné údržby, pravidelně ji obnovovat.

• Řádně udržovat městský mobiliář, movitý a nemovitý majetek města.

• Rozšířit klidové zóny a dětská sportoviště ve všech lokalitách města tak, aby v kombinaci s účelnou zelení sloužila k oddechu i zábavě, zabezpečit následnou údržbu a obnovu.

• Snížit na minimum poplatky za odpadové hospodářství.

• Výrazně zlepšit stav třídění odpadů, zajistit dostupnost kontejnerů, rozmístit kontejnery na další separování odpadů ve všech částech města, včetně zahrádkářských kolonií.

• Uváženě hospodařit s nemovitostmi a pozemky města, např. zamezit prodeji pozemku pod „koupelkami“.