Kandidáti pro Uherský Brod

Jednatel - PRIMA Bilavčík, 53 let
Technik, 51 let
Ředitelka ZŠ a MŠ Nezdenice, 54 let
Jednatel TK sport, 41 let
Zaměstnanec státní správy, 35 let
Pedagog SŠ a VŠ, 58 let
Servisní technik, 28 let
Učitelka ZŠ, 53 let
Jednatel - Skloservis, 54 let
Majitel realitní kanceláře RE/MAX Extra, 53 let
Učitelka ZŠ, 51 let
Sklářský designer, 30 let
Vedoucí kontaktního pracoviště Úřadu práce, 50 let
Učitelka ZŠ, ved. OLŠAVY, 53 let
Student VŠ, 20 let
Grafička, 32 let
Ředitel Městské policie Kroměříž, 47 let
Rytec zbraní, 58 let
Jednatel - AUTO PROFI, 56 let
Jednatel - EXTRANET, 37 let
Učitel ZUŠ, 62 let
Předseda družstva - Lidová tvorba, 53 let
Fotbalový trenér, 47 let
Ekonom, 66 let
Jednatel společnosti, 39 let
Náměstek - nemocnice Milosr. Bří Vizovice, 48 let
Primářka LDN, 46 let
Zobrazit všechny kandidáty

Programový záměr našeho hnutí:

28. 8. 2014 Uherský Brod

V oblasti veřejné správy a bezpečnosti

- Vytvořit a prosadit systémový programový dokument města za účelem jeho stabilního rozvoje po projednání s politickými stranami a hnutími a neziskovým sektorem s cílem naplňovat tento program i při výměně vedení města – „Program rozvoje města“ (PRM)

- Aktivně se podílet na spolupráci s okolními městy a vesnicemi s cílem neustálého rozvoje regionuUherskobrodska, kterýžto má historicky velký význam, široký dosah spádovosti okolních obcí a silný potenciál

- Zapojit se do programu prevence kriminality měst a obcí

- Využívat dotační zdroje v souladu s PRM

- Podporovat vzdělávací a informační aktivity na téma ochrana osob při mimořádných událostech

- Podporovat všechny legislativní aktivity umožňující efektivní potírání kriminality a vymahatelnosti práva v obcích a městech

V oblasti územního rozvoje, bydlení a architektury města

- V návaznosti na PRM stanovit koncepci rozvoje území

- Podporovat budování potřebných průmyslových zón jako základ pro vytvoření pracovních míst a jejich udržení

- Usilovat o stanovení kritérií urbanistického a architektonického rozvoje města

- Realizovat investiční akce dle požadavků PRM, stanovit plán realizace s ohledem na potřebu a finance

- Vyhodnotit využívání nemovitostí v majetku města a následně stanovit postup jejich obnovy

- Najít řešení ve věci nevyužitých či málo užívaných objektů na území města, které nejsou v jeho majetku

- Pomoci začínajícím podnikatelským subjektům V oblasti dopravní infrastruktury

- Zásadním způsobem se zasadit o dopravní dostupnost města a jeho částí, řešit bezproblémové parkování přímo v místech největší potřeby

- Vytvořit plán řešení dopravy ve městě s výhledem do budoucnosti (obchvaty, odklony hlavních cest, průjezdné trasy městem, zklidnění dopravy v místech bydlení apod.) a zařadit ho do všech rozvojových dokumentů

- Dořešit problémové dopravní uzly (křižovatky) s cílem zajistit zvýšení průjezdnosti při nárůstu dopravy

V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb

- Podporovat vznik jednodenní chirurgie v městské nemocnici

- Podporovat zřízení dalších odborných pracovišť dle priorit nemocnice

- Podporovat vybudování sociálních bydlení pro seniory s poskytováním 24hodinové péče, podporovat poskytování domácí péče

V oblasti školství a vzdělávání

- Podporovat mateřské a základní školství s cílem rozšiřování služeb v těchto zařízeních

- Podporovat užší kontakty studentů a žáků s praxí na všech stupních škol a začlenit tuto součinnost do vzdělávacího programu škol

- Iniciovat úzkou spolupráci všech škol na území města, vytvořit podmínky pro výchovu žáků, studentů, mladých lidí v návaznosti na historii města a jeho tradice

- Řešit parkování u všech školských zařízení ve městě

V oblasti podpory rodin s dětmi

- Podporovat vznik pracovních míst a jejich udržitelnost

- Vytvořit startovací bydlení pro mladé rodiny s dětmi

- Podporovat rozvoj činnosti předškolních zařízení všech typů včetně firemních

V oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit

- Podporovat a vytvořit podmínky pro růst a rozvoj sportu ve městě

- Udržet a provozovat tradiční společenské akce ve městě a zvyšovat jejich kvalitu

- Podporovat finančně a materiálně aktivní zájmové kroužky, sdružení, organizace a spolky s důrazem na mládež

- Podporovat průhledný systém přidělování veřejných finančních podpor všem sdružením, organizacím a spolkům na území města

- Zasadit se o podporu aktivit mimořádného charakteru a významu z oblasti kultury a sportu ve městě

- Navázat na historické tradice města, spolupracovat s aktivními občany ve všech oblastech činností

V oblasti životního prostředí, zeleně a majetku města

- Podpořit investice do veřejné zeleně, její řádné údržby a pravidelné obnovy

- Zasadit se o řádnou údržbu městského mobiliáře, movitého a nemovitého majetku

- Zvýšit úroveň základních servisních služeb ve prospěch obyvatelstva, klást důraz na péči o čistotu a údržbu ve městě

- Rozšířit počet klidových zón a dětských sportovišť s kombinací účelné zeleně určené jak pro oddech, tak pro zábavu ve všech lokalitách města, zajistit následně jejich řádnou údržbu a obnovu

  (více)
Archív novinek